ستون هاي CFT(پر شده با بتن)

تاریخچه مقاطع فولادی CFT

Project Name مقاطع فولادی پرشده با بتن که به اختصار CFT نامیده میشوند، گروهی از مقاطع مختلط هستند که از عملکرد مشترک فولاد در محیط و بتن در بخش مرکزی برای باربری بهره میگیرند
ایده اصلی پیدایش این مقاطع، ترکیب بتن و فولاد باهدف به کارگیری توامان مزیتهای هریک از این مصالح است. برآیند این ترکیب منجربه ایجاد سازهای با ویژگیهای برتر نسبت به سازههای مرسوم بتنی و فولادی شود.

کاربرد مقاطع فولادی پر شده با بتن

گستره کاربرد مقاطع فولادی پرشده با بتن، سازه های کوتاه مرتبه تا بلند مرتبه را دربرمیگیرد. در سازه های بلندمرتبه و فوق بلند مرتبه، قاب خمشی دارای ستون های CFT معمولاً با یک سیستم باربر جانبی دیگر مانند هسته برشی بتن مسلح، دیوار برشی فولادی یا بتنی ترکیب میشود.
برخی پروژه های اجرایی با مقاطع CFT:

 • برج تایپه 101
 • ساختمان پلازا
 • ساختمان تجارت جهانی رویفنگ
 • سازه برج کانتون
 • پل ژانگ هوآ جیالینگ
 • پل قوسی باسیدنج

مزیتهای مقاطع پرشده با بتن

اصلیترین مزیت اقتصادی ستونهای کاهش میزان فولاد مصرفی و درنتیجه هزینه تمام شده طرح و درعین حال بهبود کیفیت و عملکرد سازه است. مجموعه ویژگیهای رفتاری سازه )در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت(، ازجمله استفاده بهینه از مقاومت فولاد و بتن، تعدیل کمانش موضعی بخش فولادی ستون، افزایش عمر مفید و مقاومت

 • کاهش وزن فولاد مصرفی ستون
 • کاهش هزینه و زمان ساخت و نصب سازه با استفاده از مقاطع HSS
 • حذف یا کاهش هزینه حفاظت ستونها در برابر حریق
 • افزایش فضای مفید
 • بهبود کیفیت ساخت
 • امکان استفاده از مقاطع ستون با ابعاد یکسان در ارتفاع
مشاهده اطلاعات تکمیلی